iskljuci nasilje

Генерално овлашћење
GeneralnoOvlascenje.pdf (28 KB)

Уверење да против мене није подигнута оптужница
Uverenje da nije pod istragom.pdf (28 KB)

Оверени потписи лица овлашћених за заступање
OvereniPotpisiLica.pdf (28 KB)